banner686

Kesici ve Delici Aletlerin Taşıması Yasaklandı

Antalyada 6136 SKM Kapsamı Dışında Kalan Kesici ve Delici Aletlerin Yasaklanmasına Dair Valilik Kararı Alındı

  Kesici ve Delici Aletlerin Taşıması Yasaklandı
banner603
              İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzen ve güvenliğinin korunması için gereken tedbirlerin alınması, huzur ve güvenlik ile kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi mahallin en büyük mülki amirinin ödev ve görevleri arasındadır.
 
Antalya İl sınırları içerisinde kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğini önemli derecede doğrudan etkileyen, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kelebek, sallama tabir edilen ve özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin maksat dışı kişi üzerinde, çantalarında taşınmasını önleyerek, şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi amacı ile;
 
Şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda kullanılan, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan, kelebek tabir edilen veya özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin satılması, satın alınması, nakledilmesi, kişi üzerinde, çantalarında maksat dışı taşınmasının yasaklanması ile bu karara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına dair alınan Valilik Kararı 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11.Maddesinin (c) bendine atfen, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince öngörülen idari para cezası uygulanmasına, Valilik Makamının 06.11.2014 tarihli olurlarıyla karar verilmiştir.

Kararın Tam Metni.


ANTALYA VALİLİĞİDEN

ANTALYA İL SINIRLARI İÇERİSİNDE KAMU GÜVENLİĞİ VE KAMU DÜZENİNİN KORUNMASI AMACIYLA 6136 SKM KAPSAMI DIŞINDA KALAN KESİCİ VE DELİCİ ALETLERİN YASAKLANMASINA DAİR KARAR

 

Karar Tarihi: ..../11/2014

Karar Sayısı : 2014/….

 

AMAÇ:

Madde-1 İlimizin kamu düzenini, genel asayiş ve güvenliğini önemli derecede doğrudan etkileyen, 6136 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan kelebek, sallama tabir edilen ve özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin maksat dışı kişi üzerinde, çantalarında taşınmasını önleyerek, şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi amaçlanmıştır.

KAPSAM:

Madde-2 Bu karar; Antalya il sınırları içerisinde şahsa ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda kullanılan, 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen kelebek tabir edilen veya özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile benzeri aletlerin satılması, satın alınması, nakledilmesi, kişi üzerinde, çantalarında maksat dışı taşınmasının yasaklanması ile bu karara uymayanlara idari para cezası uygulanmasına ilişkin düzenlemeleri kapsar.

DAYANAK:

Madde-3 Bu karar 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun 1l/c maddesi, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 4/1, 18. ve 32. madde hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde-4 Bu kararda geçen,

Bıçak: Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici aracı, (ekmek bıçakları, çakı bıçakları, satır tabir edilen kalın uçlu kasapların kullandığı enli bıçak vb. gibi)

Kelebek Bıçak: Paralel iki saplı katlanabilir çakı tabiri de kullanılan bıçak türünü,

Sallama          : Sap kısmı dışında keskin yüzeyi 50 cm yakın olan büyük ekmek bıçağı,

Kesici Alet     : Bisturi neşter, falçata, jilet vb. gibi kesici nesneleri,

Delici Alet      : Özel hazırlanmış tornavida, şiş vb. gibi delici nesneleri, ifade eder.

GENEL HÜKÜMLER VE ESASLAR:

Madde-5 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen kasap bıçağı, ekmek bıçağı, sırtı testere dişli av bıçağı, tek veya iki yüzü keskin olarak özel amaçlarla imal edilen bıçaklar ile kelebek tabir edilen bıçakların ve benzeri aletlerin ilimiz sınırlan içerisinde;

a-) Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 2521 Sayılı Kanun hükümlerine göre ruhsatlandırılan işyerleri ile Belediyelerce ruhsatlandırılan yerler dışında satışı ve sergilenmesi yasaktır.

b-) Kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakların 18 yaşından küçüklerce satın alınması, taşıması ve bunlara satılması yasaktır.

c-) 18 yaşını dolduranların kesici, delici, bereleyici alet ve bıçakları park, meydan, cadde, sokak, okul önü, okul bahçesi ve çevresi, pazar yerleri, alışveriş merkezleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri, toplu taşıma araçları, tüzel kişilere ait lokal ve benzeri yerler, açık ve kapalı yer toplantıları ile miting ve yürüyüşlerde üzerlerinde, çantalarında bulundurmaları veya taşımaları yasaktır.

d-) 6136 Sayılı Kanun kapsamına girmeyen kesici, delici, bereleyici alet ve bıçaklar ile bir sanat ve mesleğin icrası için kullanılması zorunlu bulunan veya ev gereçlerinden olan bıçak ve benzerlerinin nakilleri ve taşınmalarının "Bavul, valiz, takı veya çantalarında, çuval, bez torba veya ambalajlarında, araçların bagaj veya torpido gözlerinde ani olaylarda kullanılmayı engelleyecek tarzda kâğıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şeklinin dışında her ne surette olursa olsun taşınması" yasaktır.

e-) 2521 Sayılı Kanun kapsamında tanımı ve özellikleri belirtilen av bıçaklarının meskûn mahalde veya şehir içinde;

Av torbası veya çantasında veya ani olaylarda kullanmayı engelleyecek biçimde kâğıt veya bezle sarılıp paketlenmiş şekilde üstte bulundurabilir hükmüne aykırı olarak taşınması yasaklanmıştır.

      (Av bıçaklarının işyeri veya meskende bulundurulması belgeye tabi değildir. Ancak, av tezkereleriyle birlikte avlaklarda üstte taşınabilir.)

       Bu madde hükümlerine aykırı olarak belirtilen bıçak vb. kesici, delici aletleri taşıyanlar hakkında gerekli idari işlem yapılır.

CEZAİ HÜKÜMLER:

 

Madde-6 5. maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde alınan kararlara ve getirilen yasaklamalara riayet etmeyenler hakkında fiilleri ayrıca bir suç oluşturmuyorsa 5442 sayılı kanunun 66. maddesi delaleti ile 5326 sayılı kabahatler kanununun 32. maddesinde öngörülen idari para cezası uygulanır.

Madde-7 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Maddesini açıkça “Kabahatin konusunu oluşturan veya işlenmesi suretiyle elde edilen eşyanın mülkiyetinin kamuya geçirilmesine, ancak kanunda açık hüküm bulunan hallerde karar verilebilir ayrıca “Mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin karar kesinleşinceye kadar ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından eşyaya el konulabileceği ” hükmünü düzenlemiştir.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 18. Maddesine istinaden kolluk tarafından bu karar gereği işlem yapılan ve 6136 S.K.M kapsamında değerlendirilmeyen tüm kesici aletler “Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi Kararı” alınana kadar muhafaza altına alınacaktır.

YÜRÜRLÜK:

 

Madde-8 Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde-9 Bu Karar Antalya Valiliğince (bağlı kolluk kuvvetleri marifetiyle) yürütülür.

 

 

 

 

Muammer TÜRKER

Vali

 

 

 

 

 

 

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2014, 14:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner697

banner695

banner696

banner698